تحلیل آماری در استان کرمان

تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه با معادلات ساختاری

انجام  تحلیل های داده های  آماری و پرسشنامه تحلیل دقیق انواع ... فرمایید plsmodel@gmail.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | کرمان | طباطبائی