خدمات مشاوره در استان کرمان

انجام امور کنترل پروژه ،برنامه ریزی و بودجه بندی..

ازماندهی، تعریف و تدوین نیازمندی... برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه  خدمات مشاوره مدیریت برای اجرای موفق پروژه... گزارشات کنترلی و تلفیقی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | کرمان | رحیمی-محبی-گلسرخی

مشاوره تولیدات هیدروپونیک

 خدمات شرکت دانش سبز ماهان عمده ... غذایی هیدروپونیک ارائه  خدمات مشاوره ای در زمینه های زراعی و باغی (شناسایی آفات و بیماریها ، مقابله با سرمازدگی) جهت...  مشاوره

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | رفسنجان | رحیمی