سگ نگهبان در استان کرمان

توله سگ نگهبان گریت دن

1.5ماهشه چهارچشم قهوه ای معاوضه بانزاد کوچیکتر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | کرمان | گرت دن