قیمت کارخانه در استان کرمان

تولید با ظرفیت خالی در شیفت بعد از ظهر

شرکت یادگار طعم خراسان در... میباشد در هر شهر به یک نماینده به  قیمت کارخانه واگذار نماید. از افراد حقیقی... در شیفت بعد از ظهر تولید میکنیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | کرمان | شرکت یادگار طعم خراسان