تحلیل های آماری در استان کرمان

تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه با معادلات ساختاری

انجام تحلیل های داده های آماری و پرسشنامه تحلیل دقیق انواع روایی ( همگرا و واگرا ) و پایایی ( آلفا و ترکیبی ) جهت اعتبارسازی پرسشنامه مدل سازی معادلات س...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | کرمان | طباطبائی