تجزیه و تحلیل اطلاعات در استان کرمان

تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه با معادلات ساختاری

انجام  تحلیل های داده های آماری و پرسشنامه... smart pls،amos جهت کسب  اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه... فرمایید plsmodel@gmail.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر