تجزیه و تحلیل در استان کرمان

تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه با معادلات ساختاری

انجام  تحلیل های داده های آماری و پرسشنامه... فرمایید plsmodel@gmail.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | کرمان | طباطبائی