هاسکی نر در استان کرمان

سگ هاسکی

نر.دوماهه.واکسن شناسنامه انگل زدایی شده.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر